گواهینامه و استاندارد

دارای نشان استاندارد اجباری جمهوری اسلامی ایران در اجاق گاز صفحه ای به شماره ردیابی 6673989975

دارای نشان استاندارد اجباری جمهوری اسلامی ایران در هود آشپزخانه به شماره ردیابی 6674552976

دارای استاندارد 16628 برچسب انرژی گرید A در اجاق گاز صفحه ای.

دارای استاندارد CE اروپا ازQAL آلمان به شماره ردیابی 20770770

دارنده نشان استاندارد مدیریت کیفیت  ISO 9001:2008 از  TUV آلمان
به شماره ردیابی 15-Q-1002612-TIC

دارنده نشان استاندارد رضایت مندی مشتری  ISO 10002:2014 از  TUV آلمان
به شماره ردیابی 15-B2-1002612-TIC

استاندارد اجاق گاز
لوح آیدیران
استاندارد
استاندارد TUV
لوح آیدیران
CE